Άσκηση 7

από | 19Σεπ,2017 | 0 Σχόλια


Δίνονται οι συναρτήσεις f,\,g με πεδίο ορισμού το \mathbb{R} για τις οποίες ισχύει

    \[(f\circ g)(x)=x+1,\,\gia\,x\in\RR.\]

α)

Να αποδείξετε ότι η g είναι “1-1”.

β)
Να λύσετε την εξίσωση g\left(4^x-2^{x+1}+4\right)=g\left(2^{x+2}-4\right).