Άσκηση 5

από | 19Σεπ,2017 | 0 Σχόλια


Δίνεται η συνάρτηση f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} για την οποία ισχύουν:
α) H C_f διέρχεται από τα σημεία Α(2,\,-1) και Β(3,\,2).
β) f^2(x)-f(x)-2\leq 0,
Να αποδείξετε ότι:
1. H f παρουσιάζει μέγιστο και ελάχιστο στο \mathbb{R}
2. Iσχύει: \left|f(x_1)-f(x_2)\right|\leq 3,\,\gia\,x_1,\,x_2\in\mathbb{R}