Άσκηση 2

από | 18 Σεπ, 2017 | 0 Σχόλια

Για τη συνάρτηση f:[-2,\,3]\to\mathbb{R} με την παρακάτω γραφική παράσταση, να βρείτε το \gra\in\RR, ώστε να ισχύει (f\circ f)(2\gra-1)=2