Άσκηση με πρώτους αριθμούς

by | 27 Mar,2018

Δίνονται οι πρώτοι αριθμοί x,\,y,\,z που ικανοποιούν την σχέση

    \[x\cdot y\cdot z=5(x+y+z)\]

Να βρεθούν οι τιμές των x,\,y,\,z

Share This