Ανισώσεις 1ου βαθμού

8 ώρες

Η ενότητα αυτή αποτελείται από 6 μαθήματα και 2 τεστ. Στα μαθήματα αυτά αναφερόμαστε στις βασικές ιδιότητες της ανισότητας, την επίλυση ανισώσεων, από απλές έως και σύνθετες μορφές. Εισάγουμε τον μαθητή στις ανισώσεις με παράμετρο (για να μπορέσει να “εγλιματιστεί” στις απαιτήσεις της Α’ Λυκείου). Στην ενότητα αυτή -όπως και στις άλλες- δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην χρήση των ανισώσεων για την επίλυση προβλημάτων.

Ανισότητες - Ιδιότητες

Στο μάθημα αυτό αναλύονται οι βασικές ιδιότητες της ανισότητας και τονίζονται οι διαφορές τους από τις αντίστοιχες της ισότητας.

Ανισώσεις απλής μορφής

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε τις απλές ανισώσεις απλής μορφής. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή των ιδιοτήτων των ανισοτήτων (αντιστροφή πράξεων) στην διαδικασία επίλυσης των ανισώσεων.

 60 min.

Ανισώσεις με κλάσματα

Στο μάθημα αυτό αναπτύσσεται η διαδικασία επίλυσης ανισώσεων με όρους κλάσματα. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην απαλοιφή παρονομαστών και τη σημασία που έχει ο πολλαπλασιασμός ή διαίρεση μιας ανίσωσης με έναν αρνητικό αριθμό.

Διαστήματα-Συναλήθευση ανισώσεων

Στο μάθημα αυτό εισάγεται ο μαθητής στην έννοια του διαστήματος, μέσω της γραφικής αναπαράστασης της λύσης μια ανίσωσης και την εύρεση των κοινών λύσεων δύο ανισώσεων.

Ανισώσεις με παράμετρο

Στο μάθημα αυτό ο μαθητής προετοιμάζεται για την χρήση παραμέτρων στην επίλυση ανισώσεων και “μυείται” στην διαδικασία της διερεύνησης των ανισώσεων, σε μια πρώτη προσέγγιση.

Προβλήματα με ανισώσεις

Το ζητούμενο πάντα είναι να μπορεί ο μαθητής να εφαρμόζει, όσα μαθαίνει θεωρητικά, σε προβλήματα της καθημερινής ζωής. Στο κεφάλαιο αυτό μεταφράζονται στην αλγεβρική γλώσσα εκφράσεις του τύπου “τουλάχιστον”, “το πολύ”, “υπερβαίνει” ή “δεν υπερβαίνει”, εφαρμόζονται δε σε σχετικά προβλήματα.

Είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις?

Επικοινώνησε μαζί μας!

Share This