Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις5   ώρες

Στην ενότητα αυτή, αναπτύσσονται, η διαίρεση πολυωνύμων και οι πράξεις ρητών αλγεβρικών κλασμάτων. Αποτελείται από 5 μαθήματα και 2 τεστ και πολλά αναλυτικά λυμένα παραδείγματα. Συνιστούμε πριν τη σειρά αυτή των μαθημάτων να παρακολουθήσετε τα μαθήματα “Αλγεβρικές παραστάσεις-Ταυτότητες” και την “Παραγοντοποίηση”.

Διαίρεση πολυωνύμων

Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθείς με την διαίρεση των πολυωνύμων και θα γίνει μια εισαγωγή στην έννοια του παράγοντα ενός πολυωνύμου. Θα αναπτυχθεί αναλυτικά ο αλγόριθμος της διαίρεσης

60 min.

ΕΚΠ-ΜΚΔ

Στο μάθημα αυτό θα γίνει η επέκταση της έννοιας του Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. από τους αριθμούς, στις αλγεβρικές παραστάσεις.

60 min.

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις

Στο μάθημα αυτό θα γνωρίσουμε τις ρητές αλγεβρικές παραστάσεις και τους τρόπους με τους οποίους τις αντιμετωπίζουμε. Θα γίνει μια πρώτη προσέγγιση στην σημασία των περιορισμών.

60 min.

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση ρητών παραστάσεων

Ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση ρητών παραστάσεων, σχετίζονται άμεσα με την παραγοντοποίηση και θα αντιληφθείς στην πράξη, την σημασία της παραγοντοποίησης στην Άλγεβρα.

45min.

Πρόσθεση και αφαίρεση ρητών παραστάσεων

Σε συνέχεια του προηγούμενου μαθήματος, θα συνδυάσεις τις γνώσεις σου, πάνω στην παραγοντοποίηση, το Ε.Κ.Π. και θα τις εφαρμόσεις στην πρόσθεση και την αφαίρεση των ρητών παραστάσεων.

60 min.

Share This