Γραφικά συναρτήσεων με TikZ και Pgfplots

Στο άρθρο αυτό μπορείτε να βρείτε διάφορα διαγράμματα συναρτήσεων, με τους αντίστοιχους κώδικες σε TikZ και Pgfplots. Προτιμήσαμε να αναπτύξουμε με “φλύαρο” τρόπο τους κώδικες, αποφεύγοντας μακροεντολές ή ορισμούς νέων περιβαλλόντων, για όσους χρήστες θέλουν να αυτοσχεδιάσουν. Οι κώδικες μπορεί να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα για διδακτικούς σκοπούς ή για να ενσωματωθούν σε σημειώσεις. Θα βρείτε το άρθρο εδώ.

Share This