Μέθοδος σύγχρονης εκπαίδευσης

Η μέθοδος αυτή λειτουργεί ως μια προέκταση της παραδοσιακής διδασκαλίας, γιατί επιτρέπει τη ζωντανή συμμετοχή και αλληλεπίδραση καθηγητή- μαθητή καθώς και των μαθητών μεταξύ τους, στις οργανωμένες εικονικές τάξεις. Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες virtual classrooms (εικονικής τάξης), οι οποίες επιτρέπουν στον μαθητή να συμμετέχει σε πραγματικό χρόνο, όπου και αν βρίσκεται, σε μια τάξη οργανωμένη από τον καθηγητή, μαζί με άλλους μαθητές και να παρακολουθεί το μάθημα. Φυσικά και αυτή η μέθοδος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Στα πλεονεκτήματα θα συμπεριλάβουμε το ότι ο μαθητής από τον χώρο του μπορεί, σε πραγματικό χρόνο, να συνεργάζεται με τον καθηγητή και με άλλους συμμαθητές. Μπορεί να λάβει άμεσα το κατάλληλο υλικό για την ενίσχυσή του, να διατυπώσει τις απορίες του και να πάρει άμεσα απαντήσεις.

Μέθοδος ασύγχρονης εκπαίδευσης

Η ασύγχρονη εκπαίδευση δεν απαιτεί ταυτόχρονη παρουσία μαθητή και καθηγητή. Υπάρχει αναρτημένο υλικό και ο μαθητής, οποτεδήποτε θελήσει, έχει άνετη πρόσβαση, χωρίς φυσικά να χάνει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον καθηγητή σε όχι πραγματικό χρόνο. Η μέθοδος αυτή έχει κάποια πλεονεκτήματα και μερικά μειονεκτήματα.

Στα πλεονεκτήματα θα αναφέρουμε την άρση γεωγραφικών εμποδίων, την εξοικονόμηση χρόνου και την ανά πάσα στιγμή δυνατότητα του μαθητή να ανατρέχει στο εκπαιδευτικό υλικό.

Στα μειονεκτήματα θα αναφέρουμε τη σχετική απομόνωση του μαθητή και την απουσία ζωντανής επικοινωνίας.

Share This