Αλληλοσύνδεση στοιχείων σε μια σχέση

by | 20 Nov, 2018

Πολλές φορές προσπαθούμε να συνδέσουμε δύο σημεία ενός μαθηματικού κειμένου, με κάποιον γραφικό τρόπο για να υποδηλώσουμε μια σχέση ή πράξη. Για παράδειγμα στην εφαρμογή της επιμεριστικής ιδιότητας θέλουμε να δείξουμε το μηχανισμό της πράξης.

Rendered by QuickLaTeX.com

Για να κατασκευάσεις τέτοιες συνδέσεις χρειάζεται στο προοίμιο του XeLaTeX (το συνιστούμε) να ανεβάσεις τα:

\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{tikzmark}

Θα προσθέσεις στο προοίμιο του αρχείου σου τις μακροεντολές:

\newcommand{\tikzmark}[2]{% \tikz[remember picture,baseline=-2pt] \node[circle,red,draw,text=black,anchor=center,inner sep=1pt] (#1) {#2};}

\newcommand{\marktikz}[2]{% \tikz[remember picture,baseline=-2pt] \node[circle,blue,draw,text=black,anchor=center,inner sep=1pt] (#1) {#2};}

και θα γράψεις στο κυρίως κείμενο τον κώδικα:

\begin{verbatim}

Rendered by QuickLaTeX.com

\end{verbatim}

Share This