Πως να κάνεις πίνακες μεταβολών

by | 20 Nov, 2018

Στην εργασία αυτή κάναμε χρήση της διανομής XƎLATEX(XeLaTeX)

Ο σκοπός μας είναι να αναπτυχθεί, όσο πιο αναλυτικά, η χρήση του πακέτου tikz-tab, που αφορά την δημιουργία καλαίσθητων πινάκων μεταβολής συναρτήσεων και προσήμων. Το tkz-tab στηρίζεται στο σχεδιαστικό πακέτο TikZ, του οποίου χρησιμοποιούνται πολλές εντολές.

Θεωρούμε σημαντικό να αναλύσουμε με όσο το δυνατόν κατανοητό τρόπο τη χρήση αυτού του εργαλείου, αποφεύγοντας τις πολύπλοκες εντολές του TikZ αφενός, αλλά και δίνοντας την δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης εικόνας των δυνατοτήτων του. Η παρουσίαση πολλών παραδειγμάτων, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή.

Στην τελική μορφή της εργασίας αυτής περιλαμβάνονται 40 πίνακες, που θεωρούμε ότι καλύπτουν τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις πινάκων μεταβολής συναρτήσεων.

Share This