Όπως γνωρίζουµε η αξιολόγηση των µαθητών είναι µέρος της διδακτικής διαδικασίας και έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Για την αξιολόγηση ενός µαθητή λαµβάνεται υπόψη και η βαθµολογία του σε διάφορες γραπτές δοκιµασίες, όπως ωριαία διαγωνίσµατα, ανακεφαλαιωτικές γραπτές εξετάσεις και άλλες. Κατά την βαθµολόγηση όµως των γραπτών υπεισέρχεται έντονα το υποκειµενικό στοιχείο που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως οι διαφορετικές αντιλήψεις που υπάρχουν µεταξύ των εκπαιδευτικών σχετικά µε την βαθµολόγηση των γραπτών (αυστηρότητα, επιείκεια κλπ.), η κόπωση και η ψυχολογική κατάσταση του βαθµολογητή, η σειρά του γραπτού κατά την βαθµολόγηση (έχουν προηγηθεί καλύτερα ή χειρότερα γραπτά) και άλλοι.

Συνεπώς κρίνεται αναγκαίο, όταν βαθµολογούµε γραπτά στα Μαθηµατικά να τηρούµε ορισµένους κανόνες µε σκοπό την επίτευξη µιας αντικειµενικής βαθµολογίας. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να είναι τέτοιοι, ώστε αν ένα γραπτό βαθµολογηθεί µετά από πολλές ηµέρες από τον ίδιο εκπαιδευτικό, ο εκπαιδευτικός αυτός να βάλει τον ίδιο βαθµό ή ακόµη, αν το βαθµολογήσουν περισσότεροι από ένας εκπαιδευτικοί, αν δεν συµπέσουν ως προς τη βαθµολογία, τουλάχιστον να µην παρατηρηθούν σηµαντικές αποκλίσεις. Γι’ αυτό λοιπόν κρίθηκε σκόπιµο για την βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά να υπενθυµίσουµε µερικές από τις οδηγίες που έχουν δοθεί στα Βαθµολογικά Κέντρα.
Πως βαθμολογούνται τα γραπτά μαθηματικών στις Πανελλαδικές

Share This