Άσκηση 6

από | JΣεπ,2017 | 0 Σχόλια

Δίνονται οι συναρτήσεις f,\,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, ώστε να ισχύει:

f(10-4x)+f(x)=2g(x) για κάθε x\in\mathbb{R}

α)
Να δείξετε ότι οι C_f,\,C_g έχουν κοινό σημείο.
β)
Αν 2f(x)-f(2-x)=3x-x^2 να βρείτε τους τύπους των f και g και το κοινό σημείο τους.